RODO

Ochrona Danych Osobowych - RODO1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie FPHU TELCOM Sp. z o.o. (TELCOM) przy ul. Syrokomli 26, 30-102 Kraków.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Syrokomli 26, 30-102 Kraków
b) przez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@telcom.pl
c) telefonicznie: +48 12 427 15 99

2. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: rodo@telcom.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas, Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz w celu odpowiedzi n nadesłana korespondencję.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług telewizji nc + będą ITI Neovisione S.A. oraz w zakresie usług montażowo-serwisowych podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług, a także podmiot przetwarzajšcy dane zwišzane z księgowaniem dokumentów.

5. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie :

a. montażu i serwisu - do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane do 24 miesięcy w ramach praw gwarancyjnych,
b. nagrania z monitoringu CCTV przez okres do 30 dni,
c. korespondencji elektronicznej przez okres 24 miesięcy w ramach praw gwarancyjnych,
d. dokumentów rozliczeniowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze do 6 lat.

Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych wymienionych w lit. a, b , c, dane z noœników elektronicznych będą trwale usuwane, a dokumenty w formie tradycyjnej nieodwracalnie niszczone.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Zaufali nam: