RODO

Ochrona Danych Osobowych - RODO1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie FPHU TELCOM Sp. z o.o. (TELCOM) przy ul. Syrokomli 26, 30-102 Kraków.

Można się z nami kontaktować w następujacy sposób:
a) listownie: ul. Syrokomli 26, 30-102 Kraków
b) przez pocztę elektroniczn± pod adresem biuro@telcom.pl
c) telefonicznie: +48 12 427 15 99

2. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: rodo@telcom.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas, Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza, (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring) lub do podjęcia działań na żadanie osoby, której dane dotycza, przed zawarciem umowy, oraz w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług telewizji CANAL+ będzie CANAL+ POLSKA S.A. oraz w zakresie usług montażowo-serwisowych podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług, a także podmiot przetwarzajacy dane związane z księgowaniem dokumentów.

5. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie :

a. montażu i serwisu - do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane do 24 miesięcy w ramach praw gwarancyjnych,
b. nagrania z monitoringu CCTV przez okres do 30 dni,
c. korespondencji elektronicznej przez okres 24 miesięcy w ramach praw gwarancyjnych,
d. dokumentów rozliczeniowych w zakresie obowiazku prawnego ciażacego na administratorze do 6 lat.

Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych wymienionych w lit. a, b , c, dane z nośników elektronicznych będą trwale usuwane, a dokumenty w formie tradycyjnej nieodwracalnie niszczone.

6. Prawa osób, których dane dotycza.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiazania się z obowiazku wynikajacego z przepisu prawa
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Zaufali nam: